Predávajúci Národná Pokladnica s.r.o., Kapitulská 18/A, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 480 206, spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“) na nasledovné účely:

 • Predávajúci spracúva osobné údaje zákazníkov a potenciálnych zákazníkov na účel plnenia zmluvy uzavretej s klientom o kúpe tovaru prevádzkovateľa a nevyhnutných operácií potrebných na uzavretie tejto zmluvy na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (plnenie zmluvy). V tejto súvislosti vyžaduje pri uzavretí zmluvy (objednávke tovaru) od (potenciálnych) zákazníkov údaje, ktoré sú nevyhnutné na dodanie objednaného tovaru (splnenie zmluvy) a ich neposkytnutie má za následok, že predávajúci nemôže vybaviť objednávku a nedôjde k uzavretiu zmluvy. Predávajúci uchováva osobné údaje na tento účel počas trvania zmluvného vzťahu so zákazníkom a do konca premlčacej doby prípadných nárokov z nej vyplývajúcich.
 • Predávajúci spracúva osobné údaje tiež za účelom priameho marketingu svojho tovaru – pamätných mincí, medailí a iného súvisiaceho tovaru, t.j. zasielania adresných ponúk svojim zákazníkom prípadne potenciálnym zákazníkom v nasledovných formách:
  • Prostredníctvom listinných zásielok na základe oprávneného záujmu Predávajúceho ponúkať svoje tovary;
  • Prostredníctvom elektronickej komunikácie na základe oprávneného záujmu Predávajúceho ponúkať svoje tovary;
  • Prostredníctvom telefonickej komunikácie na základe súhlasu dotknutej osoby, ak Kupujúci alebo iná dotknutá osoba poskytla svoj dobrovoľný súhlas, a to na obdobie 10 rokov. Kupujúci resp. iná dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to buď telefonicky, písomne, e-mailom alebo prostredníctvom internetovej stránky Predávajúceho, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.
 • Aby mohol Predávajúci zasielať (potenciálnym) zákazníkom ponuky svojich tovarov, ktoré by ich mohli zaujímať, vykonáva predávajúci na základe získaných osobných údajov profilovanie dotknutých osôb na základe sledovania ich nákupného správania, a to na základe oprávneného záujmu Predávajúceho. Na základe profilovania nedochádza k žiadnemu rozhodovaniu, ktoré by malo pre dotknutú osobu právne účinky, alebo účinky, ktoré dotknutú osobu podobne významne ovplyvňujú. Osobné údaje budú na tento účel spracúvané do námietky dotknutej osoby, že o takto profilované ponuky nemá záujem.
 • Kupujúci resp. iná dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov na účely priameho marketingu ktoroukoľvek z vyššie uvedených foriem (poštový/e-mailový/telefónny marketing) alebo tiež samostatne proti profilovaniu jej nákupného správania. V prípade uplatnenia námietky Predávajúci zastaví ďalšie zasielanie ponúk alebo vykonávanie profilovania (podľa obsahu námietky). Na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (zákonná povinnosť) bude na tento účel Predávajúci ďalej evidovať kontaktné údaje dotknutej osoby, ktorá uplatnila námietku, a to do ukončenia marketingovej aktivity, proti ktorej smerovala námietka.
 • Predávajúci nahráva svoju telefónnu zákaznícku linku na účel evidencie úkonov vykonaných ústne počas telefonického hovoru, napr. objednávka tovaru (uzavretie zmluvy), jej zmena, udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, jeho odvolanie, uplatnenie práv dotknutých osôb zo zmluvy alebo GDPR, a iné, a to na základe súhlas dotknutej osoby. Volajúca/volaná dotknutá osoba je v úvode telefonátu na túto skutočnosť upozornená, pričom pokračovaním v hovore súhlasí s nahrávaním. Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať telefonicky/e-mailom/písomne, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu. V prípade odvolania súhlasu s evidenciou nahrávky, počas ktorej dochádza k objednávke tovaru resp. inému právnemu úkonu môže byť dotknutá osoba vyzvaná, aby daný právny úkon urobila iným spôsobom (písomne/elektronicky). Nahrávky Predávajúci eviduje po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie konkrétneho účelu (podľa obsahu nahrávky), v prípade zákazníkov po dobu trvania zmluvy a súvisiacej premlčacej doby, najneskôr však do odvolania súhlasu.
 • Predávajúci je člen skupiny podnikov Samlerhuset. Na vnútorné administratívne účely tejto skupiny poskytuje Predávajúci osobné údaje svojich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov, prípadne ďalších osôb (napr. kontaktné osoby zmluvných partnerov) spoločnostiam v skupine Samlerhuset na základe oprávneného záujmu Predávajúceho a spoločností v skupine Samlerhuset. Skupina podnikov spracúva tieto údaje po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

  Dotknutá osoba má právo namietať proti poskytovaniu údajov v rámci skupiny podnikov na tento účel. Predávajúci však verí, že má oprávnené dôvody na takéto spracúvanie, ktoré nezasahuje neprimerane do práv dotknutých osôb.
 • Predávajúci spracúva osobné údaje v súvislosti s vymáhaním pohľadávok a obrany voči nárokom tretích osôb na základe oprávneného záujmu Predávajúceho na preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov resp. na základe zmluvy uzavretej s dotknutou osobou, ak nárok vyplýva z tejto zmluvy. Predávajúci spracúva údaje na tento účel počas doby nevyhnutnej na vymoženie pohľadávky a počas zákonných premlčacích/prekluzívnych lehôt.
 • Predávajúci spracúva osobné údaje tiež tam, kde je to nevyhnutné na splnenie jeho zákonných povinností, najmä v oblasti účtovných a daňových predpisov, registratúry a archivácie na základe plnenia zákonnej povinnosti (zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmu, zákon o DPH, daňový poriadok, Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, zákon o archívoch a registratúrach atď.). Údaje sa uchovávajú počas retenčných lehôt vyžadovaných zákonom resp. registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa.

Predávajúci spracúva len osobné údaje osôb vo veku od 18 rokov. (Potenciálni) zákazníci sú pri kontakte s predávajúcim povinní potvrdiť, že sú starší ako 18 rokov.

Predávajúci využíva pri spracúvaní osobných údajov externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov podľa čl. 28 GDPR), najmä spoločnosti Národní Pokladnice, s.r.o., Praha, Nexos, SE, Praha, DIMAR GROUP, s.r.o., Bratislava. Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť poskytnuté tretím osobám, ak je na to právny základ, napríklad poštovému podniku alebo kuriérskej spoločnosti v súvislosti s doručením zásielok, podniku poskytujúcemu elektronické komunikačné služby v súvislosti s elektronickou komunikáciou, bankám v súvislosti s platobnými operáciami, štátnym orgánom v rámci výkonu ich pôsobnosti, daňovým, právnym a iným poradcom prevádzkovateľa, súdom a exekútorom v súvislosti s vymáhaním pohľadávok a pod.

Kupujúci resp. iná dotknutá osoba sa môže na Predávajúceho obrátiť so žiadosťou o prístup k osobným údajom (o informácie o spracúvaní svojich osobných údajov) podľa čl. 15 GDPR, o opravu alebo výmaz podľa čl. 16 a 17 GDPR, o obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR a so žiadosťou o získanie alebo prenos svojich osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi (prenosnosť údajov) podľa čl. 20 GDPR alebo vzniesť námietku proti spracúvaniu podľa čl. 21 GDPR. Dotknutá osoba sa môže so svojou sťažnosťou, námietkou alebo žiadosťou o informácie ohľadom spracúvania osobných údajov obrátiť na zodpovednú osobu menovanú predávajúcim (viď kontaktné údaje uvedené nižšie). Okrem toho sa Kupujúci resp. iná dotknutá osoba môže s podnetom obrátiť i priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Dotknuté osoby môžu vyššie uvedené práva uplatniť písomne/telefonicky/e-mailom na nasledovných kontaktných miestach predávajúceho:

Adresa: Kapitulská 18/A, 811 01 Bratislava
Tel.: 0850 606 009
e-mail: info@narodnapokladnica.sk

alebo priamo u zodpovednej osoby prevádzkovateľa:
e-mail: poverenec@narodnapokladnica.sk
tel.: 0850 606 009

 

Účinnosť: 22.5.2018