Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

I. Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Národná Pokladnica s. r. o., IČO: 45 480 206, so sídlom Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 64235/B (ďalej len „Predávajúci“) a spotrebiteľmi - fyzickými osobami, ktoré nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „Kupujúci“). Odoslaním objednávky Predávajúcemu Kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil, a že s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

II. Ponuka tovaru

Predmetom kúpnej zmluvy je tovar uvedený v objednávke Kupujúceho. Tovarom sa podľa týchto VOP rozumie pamätná minca alebo medaila alebo ďalšie súvisiace predmety uvedené v ponuke Predávajúceho. Ponuka tovaru Predávajúceho, vrátane ceny tovaru a súvisiacich poplatkov, je uvedená na webovej stránke Predávajúceho www.narodnapokladnica.sk alebo v iných propagačných materiáloch Predávajúceho (napr. komerčná inzercia v tlači, katalóg, typový list) (ďalej len „Ponuka“).

Informácie o aktuálnej Ponuke zasiela Predávajúci existujúcim a potenciálnym budúcim Kupujúcim priamo alebo prostredníctvom obchodných partnerov prostriedkami komunikácie na diaľku. V prípade existujúcich Kupujúcich môže Predávajúci zasielať informácie o aktuálnej alebo akčnej Ponuke spoločne s už objednaným tovarom. V informácii o Ponuke uvedenej na webovej stránke Predávajúceho alebo v iných propagačných materiáloch je vždy uvedená doba jej platnosti. Ponuka tovaru môže byť ukončená aj pred uplynutím doby jej platnosti, a to v prípade vyčerpania zásob tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek po uplynutí platnosti Ponuky, Ponuku zmeniť.

V prípade akčnej Ponuky si Predávajúci vyhradzuje právo určiť maximálny počet kusov takto cenovo zvýhodneného tovaru, ktoré si môže kúpiť jeden Kupujúci, prípadne stanoviť, že jeden Kupujúci je oprávnený zakúpiť si iba jeden kus daného tovaru. Predávajúci bude o takomto obmedzení v rámci akčnej Ponuky informovať.

III. Objednávka tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

Objednávky možno uskutočniť písomne, a to jej odoslaním na kontaktnú adresu, e-mailom alebo telefonicky na telefónne číslo Predávajúceho uvedené v čl. X týchto VOP (alebo vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webovej stránke Predávajúceho www.narodnapokladnica.sk.

V objednávkovom formulári na webovej stránke Predávajúceho Kupujúci vyplní svoje meno a priezvisko, adresu bydliska, telefón a e-mail, prípadne zákaznícke číslo, ak mu už bolo pridelené. Pri výskyte zrejmých chýb v zadávaných údajoch (napr. nesprávny formát e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla alebo zjavne neexistujúca adresa) nebude Kupujúcemu umožnené bez ich opravy odoslať objednávku. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky internetovou aplikáciou vždy vyzvaný na prekontrolovanie zadaných údajov a k ich prípadnej oprave.

Odoslaním objednávky Kupujúci zároveň potvrdzuje, že súhlasí s používaním komunikácie na diaľku, že bol vopred informovaný o všetkých náležitostiach kúpnej zmluvy, že sa oboznámil s VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, a že s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. Kupujúci odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že mu boli jasne a zrozumiteľne oznámené informácie ustanovené v § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov pred odoslaním objednávky.

Za platnú sa považuje iba objednávka obsahujúca nasledujúce povinné údaje: (i) špecifikácia objednávaného exempláru tovaru, (ii) meno a priezvisko, adresa bydliska, telefón, e-mail, príp. fax Kupujúceho, (iii) súhlas s VOP, (iv) príp. podpis v prípade objednávky urobenej písomne. Ak už bolo Kupujúcemu pridelené zákaznícke číslo je povinný uviesť ho v objednávke.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybaviť objednávku, ak (i) sú údaje uvedené v objednávke nesprávne, neúplné či fiktívne, (ii) Kupujúci v minulosti porušil svoj záväzok voči Predávajúcemu a za dodaný tovar Predávajúcemu nezaplatil ani ho včas nevrátil alebo (iii) došlo k vyčerpaniu zásob objednaného tovaru.

Predmetom objednávky je jednotlivý exemplár tovaru a v prípade exemplárov, ktoré sú súčasťou kolekcie tiež ďalšie exempláre tovaru z tej istej kolekcie. V prípade, že Kupujúci neuplatní v stanovenej lehote svoje právo odstúpiť od zmluvy, príp. zrušiť objednávku ďalších exemplárov tovaru z tej istej kolekcie, je povinný objednaný tovar odobrať a zaplatiť kúpnu cenu, vrátane súvisiacich poplatkov.

Ak je v Ponuke uvedené, že exemplár tovaru je súčasťou kolekcie exemplárov, objednáva si Kupujúci odoslaním objednávky prvý exemplár tovaru z kolekcie. Ak Kupujúci nevyužije svoje právo na odstúpenie od zmluvy ohľadne prvého exempláru z kolekcie v súlade s čl. VII. týchto VOP, platí, že si tak objednáva aj ďalšie exempláre z kolekcie uvedené v Ponuke, ktoré budú Kupujúcemu zasielané pravidelne v intervaloch uvedených v Ponuke. Kupujúci má možnosť zasielanie exemplárov z kolekcie kedykoľvek ukončiť, a to postupom v súlade s čl. VII. týchto VOP.

Objednávka tovaru Kupujúcim je v zmysle ustanovenia § 43c ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“) prijatím návrhu kúpnej zmluvy ohľadom objednaného exempláru alebo exemplárov tovaru (v prípade kolekcie). Kupujúci berie na vedomie, že táto kúpna zmluva na príslušný exemplár, resp. exempláre tovaru z kolekcie, je uzavretá momentom doručenia objednávky Predávajúcemu, za predpokladu, že ju Predávajúci v súlade s týmito VOP neodmietne.

Predávajúci je povinný prostredníctvom niektorého prostriedku komunikácie na diaľku bezodkladne potvrdiť prijatie objednávky. Ak Predávajúci objednávku odmietne, bude súčasťou potvrdenia o doručení objednávky aj oznámenie o jej odmietnutí a o dôvodoch tohto odmietnutia.

Ak je objednávka uskutočnená elektronicky, t. j. vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webovej stránke Predávajúceho, poskytne Predávajúci Kupujúcemu v textovej podobne okrem potvrdenia obdržania objednávky, ktorá predstavuje uzatvorenú kúpnu zmluvu aj znenie VOP, a to na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol v objednávkovom formulári. Súčasne bude toto potvrdenie objednávky spolu so znením VOP uložené Predávajúcim, a to minimálne do zániku záväzku z kúpnej zmluvy. Ak v tejto dobe Kupujúci požiada o prístup ku svojej potvrdenej objednávke, Predávajúci mu opakovane zašle potvrdenie objednávky spolu s VOP v textovej podobe na e-mailovú adresu Kupujúceho. Ak si Kupujúci vyžiada prístup k týmto dokumentom v inej forme, umožní mu to Predávajúci potom, ako Kupujúci uhradí náklady, ktoré s tým Predávajúcemu vzniknú.

IV. Databáza zákazníkov Predávajúceho

Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci vytvára na základe jednotlivých objednávok Kupujúceho databázu svojich zákazníkov, ktorá slúži k zabezpečeniu komunikácie s Kupujúcim pri uzatváraní kúpnych zmlúv medzi Kupujúcim a Predávajúcim a následného plnenia uzatvorených kúpnych zmlúv (najmä dodávanie tovaru Kupujúcemu) na základe týchto VOP a k následnému ponúkaniu tovarov a služieb Kupujúcemu (vrátanie vrátane zasielania marketingovej komunikácie Predávajúceho v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov). Každému Kupujúcemu je v databáze Predávajúceho pridelené samostatné zákaznícke číslo, ku ktorému sú priradené údaje, ktoré Kupujúci uviedol v objednávke.

V súvislosti s objednávkou bez ohľadu na spôsob objednávky, teda aj v prípade, pokiaľ Kupujúci objedná tovar iným spôsobom ako na internetových stránkach alebo v e-shope Predávajúceho (napr. vyplnením a zaslaním predvytlačenej objednávky alebo telefonicky), je mu vytvorený zákaznícky účet so zákazníckym číslom obdobne ako pri registrácii na internetových stránkach a v e-shope Predávajúceho. O tom je Kupujúci informovaný Predávajúcim e-mailom alebo iným vhodným spôsobom s tým, že Kupujúci má všetky práva podľa čl. IX VOP (resp. podľa „Zásady spracúvania osobných údajov“ ) vrátane práva na výmaz (teda aj právo na zrušenia takto vytvoreného účtu).

Kupujúci je povinný v priebehu trvania zmluvného vzťahu s Predávajúcim informovať Predávajúceho o zmene údajov, ktoré uviedol v objednávke, bez zbytočného odkladu potom, čo zmena nastala, v opačnom prípade Predávajúci nezodpovedá za ujmu, ktorá môže Kupujúcemu vzniknúť, najmä však v súvislostí s doručovaním tovaru Kupujúcemu.

Ak Kupujúci uskutoční viac objednávok, v ktorých sa bude niektorý z jeho identifikačných alebo kontaktných údajov líšiť (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska, telefón, e-mail, príp. fax), prípadne uskutoční objednávku, v ktorej neuvedie pridelené zákaznícke číslo a niektorý z jeho identifikačných údajov sa bude líšiť od údajov uvedených v databáze Predávajúceho, nebude Predávajúci povinný zisťovať totožnosť Kupujúceho a bude oprávnený sa domnievať, že objednávku uskutočnilo viac Kupujúcich. Kupujúci preto berie na vedomie a súhlasí, že v tomto prípade môže byť vedený v databáze zákazníkov Predávajúceho ako niekoľko Kupujúcich, každý so samostatným zákazníckym číslom. Ak Predávajúci zistí, že je Kupujúcemu pridelených viacero zákazníckych čísel, zlúči jeho údaje pod zákaznícke číslo, ktoré mu bolo pridelené najskôr a ostatné zákaznícke čísla zruší. O tomto Predávajúci následne informuje Kupujúceho.

V. Dodacie podmienky

Predávajúci dodáva objednaný tovar v rámci Slovenskej republiky na dodaciu adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., príp. iného držiteľa poštovej licencie alebo osoby oprávnenej poskytovať zasielateľské služby. Objednaný exemplár, v prípade objednávky jedného exempláru, resp. prvý objednaný exemplár z kolekcie exemplárov tovaru, bude Kupujúcemu dodaný v lehote 14 dní odo dňa prijatia objednávky Predávajúcim, pokiaľ objednávka nebola odmietnutá Predávajúcim.

Ak je exemplár tovaru súčasťou kolekcie, ostatné exempláre tovaru tej istej kolekcie budú Kupujúcemu dodávané pravidelne v lehote približne 3-4 týždňov odo dňa odoslania poslednej zásielky. Z akéhokoľvek dôvodu oneskorené dodanie včas odoslanej zásielky neoprávňuje Kupujúceho odmietnuť jej prevzatie, ani požadovať náhradu alebo zľavu za nedodržanie dodacej lehoty.

Predávajúci prikladá ku každému objednanému exempláru tovaru certifikát autentickosti. K objednanej kolekcii môže podľa jej veľkosti tiež priložiť zberateľskú kazetu na bezpečné uchovávanie mincí, medailí a bankoviek. K prvej zásielke objednaného tovaru Predávajúci priloží taktiež písomné vyhotovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúci zaručuje zodpovedajúci spôsob balenia tovaru tak, aby bol tovar Kupujúcemu doručený v čo najlepšom stave.

VI. Kúpna cena a platobné podmienky. Výhrada vlastníctva.

Kúpna cena tovaru vrátane DPH je uvedená v Ponuke Predávajúceho a Kupujúci s ňou prejaví súhlas odoslaním objednávky.

Ak je exemplár tovaru súčasťou kolekcie, takto dohodnutá cena vždy platí pre prvý exemplár tovaru z objednanej kolekcie.

V prípade ak dôjde k vyčerpaniu zásob exemplárov z príslušnej kolekcie a Predávajúcemu sa nepodarilo zabezpečiť od svojich dodávateľov nové alebo náhradné exempláre za rovnakú cenu ako pôvodné (napr. z dôvodu zvýšenia cien drahých kovov na celosvetových trhoch), môže Predávajúci podľa svojej voľby buď (i) ukončiť dodávku exemplárov z danej kolekcie oznámením tejto skutočnosti prostredníctvom niektorého z prostriedkov komunikácie na diaľku (ďalej len „Oznámenie o ukončení dodávky“) alebo (ii) takýmto spôsobom oznámiť Kupujúcemu pokračovanie v dodávaní exemplárov z danej kolekcie za novo stanovenú cenu, a to pred dodaním exempláru tovaru z danej kolekcie za novú cenu (ďalej len „Oznámenie o pokračovaní“).

Dňom doručenia Oznámenia o ukončení dodávky exemplárov z určitej kolekcie Kupujúcemu dochádza k ukončeniu kúpnej zmluvy výpoveďou.

Ak Kupujúci nesúhlasí s pokračovaním v dodávaní exemplárov z danej kolekcie za novo stanovenú cenu, môže oznámiť Predávajúcemu ukončenie prijímania tovaru (exemplárov z danej kolekcie) písomným oznámením doručeným Predávajúcemu spôsobom uvedeným v čl. VII. týchto VOP v primeranej lehote stanovenej Predávajúcim v Oznámení o pokračovaní, ktorá však nesmie byť kratšia ako 14 dní od doručenia tohto Oznámenia o pokračovaní Kupujúcemu. Nevyužitím práva Kupujúceho oznámiť Predávajúcemu ukončenie prijímania exemplárov tovaru nie je dotknuté jeho právo ukončiť prijímanie tovaru kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty.

Poštovné a balné je účtované samostatne a v kúpnej cene nie je zahrnuté. Iné poplatky, okrem poštovného a balného, nie sú Kupujúcemu spolu s kúpnou cenou účtované. Účtovaná časť poštovného a balného je uvedená v Ponuke a Kupujúci s ňou súhlasí a akceptuje ju odoslaním objednávky. Poštovné a balné, ktoré si Predávajúci takto účtuje, v skutočnosti predstavuje iba časť na tento účel skutočne vynaložených nákladov. Predávajúci si vyhradzuje právo na zvýšenie účtovanej časti poštovného a balného za predpokladu, že dôjde k zvýšeniu nákladov na balenie tovaru, jeho dopravu alebo k zvýšeniu ceny poštových alebo zasielateľských služieb osoby, ktorú Predávajúci využíva na doručovanie tovaru Kupujúcemu.

Oznámenie o zvýšení účtovanej čiastky poštovného a balného zašle Predávajúci Kupujúcemu niektorým z prostriedkov komunikácie na diaľku a to najneskôr s doručením exempláru z danej kolekcie, od ktorého Predávajúci účtuje zvýšené poštovné a balné. Právo Kupujúceho podľa čl. VII. týchto VOP týmto nie je dotknuté.

Zaplatenie kúpnej ceny a účtovanej ceny poštovného a baleného sa realizuje bankovým prevodom na bankový účet Predávajúceho na základe údajov uvedených na poukážke priloženej k objednanému tovaru alebo na dobierku, pričom k platbe dôjde pri prevzatí tovaru Kupujúcim na pošte alebo pri jeho dodaní Kupujúcemu poštovým doručovateľom či kuriérom.

Predávajúci si vyhradzuje právo pri určitom druhu tovaru umožniť Kupujúcemu uhradiť kúpnu cenu v splátkach bez akéhokoľvek navýšenia kúpnej ceny. Možnosť uhradenia kúpnej ceny v splátkach si Kupujúci vyberie pri vyplňovaní objednávky zaškrtnutím príslušnej možnosti v objednávke. Počet splátok a ich výška je uvedená pri jednotlivých exemplároch v Ponuke. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť možnosť úhrady kúpnej ceny v splátkach v prípade, ak Kupujúci v minulosti porušil svoj záväzok voči Predávajúcemu a dodaný tovar Predávajúcemu nezaplatil, ani ho včas nevrátil. O odmietnutí možnosti úhrady kúpnej ceny v splátkach bude Kupujúci informovaný v rámci potvrdenia objednávky Predávajúcim.

Bez ohľadu na odovzdanie tovaru nadobúda Kupujúci vlastnícke právo k objednanému tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Do doby úplného zaplatenia kúpnej ceny je tovar vo vlastníctve Predávajúceho.

VII. Ukončenie prijímania tovaru, odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu vrátiť objednaný tovar bez vád späť Predávajúcemu v lehote 14 dní odo dňa jeho prevzatia tovaru. O vrátení tovaru Kupujúci informuje Predávajúceho buď písomným oznámením na kontaktnú adresu, emailovú adresu, prípadne telefonicky na telefónne číslo Predávajúceho uvedené v čl. X týchto VOP. Kupujúci vracia tovar odoslaním na adresu: Národná Pokladnica s. r. o., P.O. BOX 19, 90873 Veľké Leváre, a to v originálnom obale (kapsli) so všetkými priloženými dokladmi a s originálnou faktúrou, pokiaľ ich má k dispozícii. Náklady na vrátenie bezvadného exempláru tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci.

Kupujúci je tiež oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od každej uzatvorenej kúpnej zmluvy, a to v lehote 14 dní odo dňa prevzatia prvého exempláru tovaru dodaného na základe príslušnej kúpnej zmluvy. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. Odstúpením sa príslušná kúpna zmluva ruší od začiatku. O odstúpení môže Kupujúci vyrozumieť Predávajúceho buď písomným oznámením na kontaktnú adresu, e-mailovú adresu, prípadne telefonicky na telefónne číslo Predávajúceho uvedené v čl. X týchto VOP. Ak uplatnil Kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, vrátiť príslušný exemplár tovaru Predávajúcemu odoslaním na adresu: Národná Pokladnica s. r. o., P.O. BOX 19, 90873 Veľké Leváre, a to v originálnom obale (kapsli) so všetkými priloženými dokladmi a originálnou faktúrou, ak ich má k dispozícii. Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu hradí Kupujúci.

Kupujúci je ďalej oprávnený sa kedykoľvek v priebehu trvania kúpnej zmluvy rozhodnúť, že v odbere jednotlivých exemplárov z kolekcie nebude pokračovať a ukončiť prijímanie ďalších exemplárov z kolekcie písomným oznámením o ukončení prijímania tovaru adresovanom Predávajúcemu. Písomné oznámenie o ukončení prijímania tovaru musí byť doručené Predávajúcemu na kontaktnú adresu, e-mailovú adresu, prípadne telefonicky na telefónne číslo Predávajúceho uvedené v čl. X týchto VOP. Doručením oznámenia o ukončení prijímania tovaru, resp. ďalších exemplárov tovaru z kolekcie, Predávajúcemu dochádza k ukončeniu kúpnej zmluvy výpoveďou.

V prípade, ak pred vrátením tovaru (z dôvodu vrátenia tovaru bez vád, odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo výpovede kúpnej zmluvy) Kupujúci už zaplatil Predávajúcemu kúpnu cenu zvýšenú o poštovné a balné, príp. jej časť za tovar, ktorý je povinný vrátiť Predávajúcemu, vráti mu Predávajúci zaplatenú sumu do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o vrátení tovaru alebo oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, či výpovede kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Predávajúci však nie je povinný vrátiť Kupujúcemu zaplatenú sumu skôr, než mu Kupujúci vráti prijatý tovar alebo preukáže, že mu prijatý tovar odoslal. Vrátenie tovaru Predávajúcemu v originálnom obale (kapsli) s priloženými dokladmi a s originálnou faktúrou urýchli vrátenie zaplatenej ceny tovaru Predávajúcim Kupujúcemu. Zaplatenú sumu Predávajúci vráti Kupujúcemu rovnakým spôsobom, akým túto sumu prijal od Kupujúceho. Pre prípad, ak si Kupujúci objednal u Predávajúceho aj ďalší tovar, súhlasí s tým, že zaplatená suma môže byť využitá na úhradu ďalších zásielok. Iným spôsobom môže byť zaplatená suma Kupujúcemu vrátená, ak o príslušný spôsob vrátenia Kupujúci požiada Predávajúceho telefonicky na telefónnom čísle Predávajúceho alebo oznámením doručeným Predávajúcemu písomne na kontaktnú adresu, e-mailovú adresu Predávajúceho uvedené v čl. X týchto VOP, a pokiaľ tým nevzniknú dodatočné náklady.

Skutočnosť, že tovar nebude vrátený Predávajúcemu v originálnom obale (kapsli) s priloženými dokladmi a originálnou faktúrou však nemá vplyv na platnosť ani účinnosť odstúpenia od zmluvy alebo výpoveď kúpnej zmluvy Kupujúcim. Predávajúci má však právo požadovať od Kupujúceho v súlade s ustanovením § 458 ods. 1 Občianskeho zákonníka vydanie tohto originálneho obalu (kapsle) alebo v prípade, že toto vydanie nie je možné, peňažnú náhradu ako ekonomickú protihodnotu toho, čo nemožno vydať.

VIII. Zodpovednosť za vady, reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v momente jeho odovzdania Kupujúcemu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie, ku ktorému došlo v dôsledku nesprávnej manipulácie s tovarom alebo v dôsledku iného nesprávneho zásahu.

V prípade, že má tovar vady pri prevzatí Kupujúcim (t. j. tovar nemá vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, nemožno ho použiť podľa povahy a účelu kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa čl. III alebo podľa toho, čo bolo dojednané v tejto zmluve, alebo má tovar právne vady) alebo sa na tovare objavia vady v záručnej dobe ustanovenej Občianskym zákonníkom a týmito VOP, má Kupujúci právo požadovať od Predávajúceho podľa svojho uváženia buď bezplatné odstránenie vád, a to podľa požiadavie k Kupujúceho, výmenou tovaru (dodaním nového tovaru bez vád) alebo dodaním chýbajúceho tovaru, primeranou zľavou z ceny tovaru, alebo je oprávnený od príslušnej kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak je vada odstrániteľná, môže sa Kupujúci domáhať buď opravy alebo doplnenia toho, čo chýba, alebo primeranej zľavy z ceny. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak nie je možné vadu odstrániť a ak nie je možné pre ňu tovar riadne užívať, môže Kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo sa domáhať primeranej zľavy z ceny. Právo odstúpiť od zmluvy má Kupujúci aj vtedy, ak ho Predávajúci ubezpečil, že tovar má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené Kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

Kupujúcemu, ktorý má vyššie uvedené práva z vadného plnenia patrí aj náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohto práva. Odstúpenie od zmluvy sa v tomto prípade spravuje vyššie uvedenými ustanoveniami čl. VII. týchto VOP. Rovnaké práva z vád má Kupujúci, ak sa vada tovaru prejaví do 24 mesiacov odo dňa prevzatí tovaru Kupujúcim alebo v záručnej dobe stanovenej týmito VOP. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.

Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať bez zbytočného odkladu po dodaní a informovať Predávajúceho o zistených vadách. Ak sa vyskytnú vady tovaru v čase po odovzdaní tovaru, je Kupujúci povinný o nich informovať Predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o vadách dozvie.

Kupujúci môže informovať Predávajúceho o vadách tovaru (oznámenie o reklamácii) oznámením uskutočneným najmä písomne na kontaktnú adresu, e-mailovú adresu Predávajúceho, prípadne telefonicky na telefónne číslo Predávajúceho uvedené v čl. X VOP. V oznámení o reklamácii musí Kupujúci dostatočne presne popísať zistené vady tovaru a uviesť informácie potrebné na identifikáciu Kupujúceho a reklamovaného tovaru vrátane čísla objednávky. Oznámenie o reklamácii musí taktiež obsahovať spôsob vybavenia reklamácie, ktorý Kupujúci požaduje (voľbu nároku, ktorý môže Kupujúci v prípade výskytu vád uplatniť).

Predávajúci vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy Kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje.

Osoba, ktorá bola Predávajúcim poverená na vybavenie reklamácie, rozhodne o prijatí alebo odmietnutí reklamácie bezodkladne, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim (najneskôr však od momentu, kedy Predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie).

Kupujúci má právo požadovať vybavenie reklamácie spôsobom určeným v oznámení o reklamácii. Primeraná zľava z kúpnej ceny má byť primeraná povahe a rozsahu vady.

Predávajúci vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

V prípade výmeny vadného tovaru za tovar bez vád, vrátenie alebo opravy vadného tovaru nehradí Kupujúci ďalšie náklady na poštovné a balné, v prípade ak bude zásielka doručovaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Ak si Kupujúci vyberie iný spôsob vrátenia tovaru, náklady na vrátenie, či odoslanie, ktoré prevyšujú odosielanie prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., bude znášať Kupujúci, pokiaľ tieto vyššie náklady neuzná Predávajúci ako účelne vynaložené. Kupujúci si uschová doklad o odoslaní alebo vrátení zásielky späť Predávajúcemu.

IX. Spracúvanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Predávajúci spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ osobných údajov podľa Nariadenia a Zákona, pri spracúvaní osobných údajov na svojich internetových stránkach používa cookie súbory. Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov a používaní súborov cookie sú uvedené v dokumente nazvanom: Zásady spracúvania osobných údajov a Zásady používania súborov cookie.

X. Kontaktné údaje Predávajúceho

Predávajúceho možno písomne kontaktovať na kontaktnej adrese, e-mailovej adrese, telefónnom čísle uvedenom nižšie:

Národná Pokladnica, s.r.o.
Námestie Mateja Korvína 1
Bratislava 811 07
Slovenská republika
IČ DPH: SK2023004302
E-mail: info@narodnapokladnica.sk
Telefón: 0850 606 009 alebo 0850 606 777 – cena volania sa rovná cene miestneho hovoru resp. pri volaní z mobilnej siete cene hovoru podľa tarify Vášho operátora

Kontaktné údaje zodpovednej osoby menovanej Predávajúcim sú nasledovné:
E-mail: poverenec@narodnapokladnica.sk
Telefón: 0850 606 009

XI. Sťažnosti a riešenia sporov

Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje Predávajúci prostredníctvom e-mailu info@narodnapokladnica.sk Informáciu o vybavení podnetu zašle Predávajúci na e-mailovú adresu Kupujúceho. Sťažnosti je tiež možné riešiť telefonicky alebo písomne na kontaktných údajoch uvedených v čl. X týchto VOP.

Vzájomné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim riešia príslušné súdy Slovenskej republiky a Slovenská obchodná inšpekcia.

Kupujúci ako spotrebiteľ má právo riešiť spor s predávajúcim mimosúdne. Kupujúci ako spotrebiteľ má právo v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov obrátiť sa so svojou sťažnosťou alebo návrhom na alternatívne/mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu, ktorý vznikol v súvislosti právnym vzťahom medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na Slovensku obchodnú inšpekciu (e-mail: adr@soi.sk, webové sídlo: http://www.soi.sk) alebo Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) (e-mail: info@sospotrebitelov.sk, webové sídlo: http://www.sospotrebitelov.sk), ako na subjekty alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Na podanie návrhu na mimosúdne riešenie sporu z kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom webových stránok „online“ možno tiež použiť platformu pro riešenie sporov on-line prevádzkovanú Európskou Komisiou na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Iné možnosti riešenia sporu nie sú existenciou týchto alternatívnych možností a spôsobov dotknuté.

XII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci plní svoje zákonné povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 94/2013 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a predpisov na vykonanie puncového zákona a jeho činnosť podlieha puncovej kontrole.

Vzájomné zmluvné vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa spravujú výhradne slovenským právnym poriadkom a podliehajú slovenskej jurisdikcii.

Kúpne zmluvy sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP meniť a dopĺňať. Prípadné zmeny a doplnky VOP oznámi Predávajúci na svojej webovej stránke aspoň 14 dní pred ich účinnosťou. Tieto zmeny a doplnky sa nebudú vzťahovať na už uzatvorené kúpne zmluvy. Staršie verzie VOP je možné obdržať od Predávajúceho na vyžiadanie.

V Bratislave dňa 21. apríla 2023

Príloha 1: Formulár pre odstúpenie od zmluvy - k stiahnutiu vo formáte PDF tu.

Príloha 2: Prehľad slovenských puncových značiek - k zobrazeniu vo formáte JPG tu.

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.