Popredný európsky predajca mincí a medailí

Prihlásiť sa

Môj účet:

0850 606 009
Váš nákupný košík je prázdny

I. Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Národná Pokladnica s. r. o., IČO: 45 480 206, so sídlom Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, zapísanou v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 64235/B (ďalej len „Predávajúci“) a spotrebiteľmi - fyzickými osobami, ktoré v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekonajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania. (ďalej len „Kupujúci“). Odoslaním objednávky Predávajúcemu Kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil, a že s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

II. Ponuka tovaru

2.1. Predmetom kúpnej zmluvy je tovar uvedený v objednávke Kupujúceho. Tovarom sa podľa týchto VOP rozumie pamätná minca alebo medaila alebo ďalšie súvisiace predmety uvedené v ponuke Predávajúceho. Ponuka tovaru Predávajúceho, vrátane ceny tovaru a súvisiacich poplatkov, je uvedená na webovej stránke Predávajúceho www.narodnapokladnica.sk alebo v iných propagačných materiáloch Predávajúceho (napr. komerčná inzercia v tlači, katalóg, typový list) (ďalej len „Ponuka“).

2.2. Informácie o aktuálnej Ponuke zasiela Predávajúci existujúcim a potenciálnym budúcim Kupujúcim priamo alebo prostredníctvom obchodných partnerov prostriedkami komunikácie na diaľku. V prípade existujúcich Kupujúcich môže Predávajúci zasielať informácie o aktuálnej alebo akčnej Ponuke spoločne s už objednaným tovarom. V informácii o Ponuke uvedenej na webovej stránke Predávajúceho alebo v iných propagačných materiáloch je vždy uvedená doba jej platnosti. Ponuka tovaru môže byť ukončená aj pred uplynutím doby jej platnosti, a to v prípade vyčerpania zásob tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek po uplynutí platnosti Ponuky, Ponuku zmeniť.

2.3. V prípade akčnej Ponuky si Predávajúci vyhradzuje právo určiť maximálny počet kusov takto cenovo zvýhodneného tovaru, ktoré si môže kúpiť jeden Kupujúci, prípadne stanoviť, že jeden Kupujúci je oprávnený zakúpiť si iba jeden kus daného tovaru. Predávajúci bude o takomto obmedzení v rámci akčnej Ponuky informovať.

III. Objednávka tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Objednávky možno uskutočniť písomne, a to jej odoslaním na kontaktnú adresu, e-mailom alebo telefonicky na telefónne číslo Predávajúceho uvedené v čl. X týchto VOP, alebo vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webovej stránke Predávajúceho www.narodnapokladnica.sk.

3.2. V objednávkovom formulári na webovej stránke Predávajúceho Kupujúci vyplní svoje meno a priezvisko, adresu bydliska, telefón a e-mail, prípadne zákaznícke číslo, ak mu už bolo pridelené. Pri výskyte zrejmých chýb v zadávaných údajoch (napr. nesprávny formát e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla alebo zjavne neexistujúca adresa) nebude Kupujúcemu umožnené bez ich opravy odoslať objednávku. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky internetovou aplikáciou vždy vyzvaný na prekontrolovanie zadaných údajov a k ich prípadnej oprave.

3.3. Odoslaním objednávky Kupujúci zároveň potvrdzuje, že súhlasí s používaním komunikácie na diaľku, že bol vopred informovaný o všetkých náležitostiach kúpnej zmluvy, že sa oboznámil s VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, a že s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. Kupujúci odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že mu boli jasne a zrozumiteľne oznámené informácie ustanovené v § 5 ods. 1 a § 15 ods. 1 zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov pred odoslaním objednávky.

3.4. Za platnú sa považuje iba objednávka obsahujúca nasledujúce povinné údaje: (i) špecifikácia objednávaného exempláru tovaru, (ii) meno a priezvisko, adresa bydliska, telefón, e-mail, Kupujúceho, (iii) súhlas s VOP, (iv) príp. podpis v prípade objednávky urobenej písomne. Ak už bolo Kupujúcemu pridelené zákaznícke číslo, je povinný uviesť ho v objednávke.

3.5. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybaviť objednávku, ak (i) sú údaje uvedené v objednávke nesprávne, neúplné či fiktívne, (ii) Kupujúci v minulosti porušil svoj záväzok voči Predávajúcemu a za dodaný tovar Predávajúcemu nezaplatil ani ho včas nevrátil alebo (iii) došlo k vyčerpaniu zásob objednaného tovaru.

3.6. Predmetom objednávky je jednotlivý exemplár tovaru a v prípade exemplárov, ktoré sú súčasťou kolekcie tiež ďalšie exempláre tovaru z tej istej kolekcie. V prípade, že Kupujúci neuplatní v stanovenej lehote svoje právo odstúpiť od zmluvy, príp. zrušiť objednávku ďalších exemplárov tovaru z tej istej kolekcie, je povinný objednaný tovar odobrať a zaplatiť kúpnu cenu, vrátane súvisiacich poplatkov.

3.7. Ak je v Ponuke uvedené, že exemplár tovaru je súčasťou kolekcie exemplárov, objednáva si Kupujúci odoslaním objednávky prvý exemplár tovaru z kolekcie. Ak Kupujúci nevyužije svoje právo na odstúpenie od zmluvy ohľadne prvého exempláru z kolekcie v súlade s čl. VII. týchto VOP, platí, že si tak objednáva aj ďalšie exempláre z kolekcie uvedené v Ponuke, ktoré budú Kupujúcemu zasielané pravidelne v intervaloch uvedených v Ponuke. Kupujúci má možnosť zasielanie exemplárov z kolekcie kedykoľvek ukončiť, a to postupom v súlade s čl. VII. týchto VOP.

3.8. Objednávka tovaru Kupujúcim je v zmysle ustanovenia § 43c ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“) prijatím návrhu kúpnej zmluvy ohľadom objednaného exempláru alebo exemplárov tovaru (v prípade kolekcie). Kupujúci berie na vedomie, že táto kúpna zmluva na príslušný exemplár, resp. exempláre tovaru z kolekcie, je uzavretá momentom doručenia objednávky Predávajúcemu, za predpokladu, že ju Predávajúci v súlade s týmito VOP neodmietne.

3.9. Predávajúci je povinný prostredníctvom niektorého prostriedku komunikácie na diaľku bezodkladne potvrdiť prijatie objednávky. Ak Predávajúci objednávku odmietne, bude súčasťou potvrdenia o doručení objednávky aj oznámenie o jej odmietnutí a o dôvodoch tohto odmietnutia.

3.10. Ak je objednávka uskutočnená elektronicky, t. j. vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webovej stránke Predávajúceho, poskytne Predávajúci Kupujúcemu v textovej podobne okrem potvrdenia obdržania objednávky, ktorá predstavuje uzatvorenú kúpnu zmluvu aj znenie VOP, a to na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol v objednávkovom formulári. Súčasne bude toto potvrdenie objednávky spolu so znením VOP uložené Predávajúcim, a to minimálne do zániku záväzku z kúpnej zmluvy. Ak v tejto dobe Kupujúci požiada o prístup ku svojej potvrdenej objednávke, Predávajúci mu opakovane zašle potvrdenie objednávky spolu s VOP v textovej podobe na e-mailovú adresu Kupujúceho. Ak si Kupujúci vyžiada prístup k týmto dokumentom v inej forme, umožní mu to Predávajúci potom, ako Kupujúci uhradí náklady, ktoré s tým Predávajúcemu vzniknú.

IV. Databáza zákazníkov Predávajúceho

4.1. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci vytvára na základe jednotlivých objednávok Kupujúceho databázu svojich zákazníkov, ktorá slúži k zabezpečeniu komunikácie s Kupujúcim pri uzatváraní kúpnych zmlúv medzi Kupujúcim a Predávajúcim a následného plnenia uzatvorených kúpnych zmlúv (najmä dodávanie tovaru Kupujúcemu) na základe týchto VOP a k následnému ponúkaniu tovarov a služieb Kupujúcemu za podmienok stanovených v „Zásadách spracúvania osobných údajov (vrátanie vrátane zasielania marketingovej komunikácie Predávajúceho v zmysle § 116 ods. 15 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov). Každému Kupujúcemu je v databáze Predávajúceho pridelené samostatné zákaznícke číslo, ku ktorému sú priradené údaje, ktoré Kupujúci uviedol v objednávke.

4.2. V súvislosti s objednávkou, bez ohľadu na spôsob objednávky, teda aj v prípade, pokiaľ Kupujúci objedná tovar iným spôsobom ako na internetových stránkach alebo v e-shope Predávajúceho (napr. vyplnením a zaslaním predtlačenej objednávky alebo telefonicky), je mu vytvorený zákaznícky účet so zákazníckym číslom obdobne ako pri registrácii na internetových stránkach a v e-shope Predávajúceho. O tom je Kupujúci informovaný Predávajúcim e-mailom alebo iným vhodným spôsobom s tým, že Kupujúci má všetky práva podľa čl. IX VOP (resp. podľa „Zásady spracúvania osobných údajov“ ) vrátane práva na výmaz (teda aj právo na zrušenia takto vytvoreného účtu).

4.3. Kupujúci je povinný v priebehu trvania zmluvného vzťahu s Predávajúcim informovať Predávajúceho o zmene údajov, ktoré uviedol v objednávke, bez zbytočného odkladu potom, čo zmena nastala, v opačnom prípade Predávajúci nezodpovedá za ujmu, ktorá môže Kupujúcemu vzniknúť, najmä však v súvislostí s doručovaním tovaru Kupujúcemu.

4.4. Ak Kupujúci uskutoční viac objednávok, v ktorých sa bude niektorý z jeho identifikačných alebo kontaktných údajov líšiť (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska, telefón, e-mail,), prípadne uskutoční objednávku, v ktorej neuvedie pridelené zákaznícke číslo a niektorý z jeho identifikačných údajov sa bude líšiť od údajov uvedených v databáze Predávajúceho, nebude Predávajúci povinný zisťovať totožnosť Kupujúceho a bude oprávnený sa domnievať, že objednávku uskutočnilo viac Kupujúcich. Kupujúci preto berie na vedomie a súhlasí, že v tomto prípade môže byť vedený v databáze zákazníkov Predávajúceho ako niekoľko Kupujúcich, každý so samostatným zákazníckym číslom. Ak Predávajúci zistí, že je Kupujúcemu pridelených viacero zákazníckych čísel, zlúči jeho údaje pod zákaznícke číslo, ktoré mu bolo pridelené najskôr a ostatné zákaznícke čísla zruší. O tomto Predávajúci následne informuje Kupujúceho.

V. Dodacie podmienky

5.1. Predávajúci dodáva objednaný tovar v rámci Slovenskej republiky na dodaciu adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., príp. iného držiteľa poštovej licencie alebo osoby oprávnenej poskytovať zasielateľské služby. Objednaný exemplár, v prípade objednávky jedného exempláru, resp. prvý objednaný exemplár z kolekcie exemplárov tovaru, bude Kupujúcemu dodaný v lehote 14 dní odo dňa prijatia objednávky Predávajúcim, pokiaľ objednávka nebola odmietnutá Predávajúcim.

5.2. Ak je exemplár tovaru súčasťou kolekcie, ostatné exempláre tovaru tej istej kolekcie budú Kupujúcemu dodávané pravidelne v lehote približne 3-4 týždňov odo dňa odoslania poslednej zásielky. Z akéhokoľvek dôvodu oneskorené dodanie včas odoslanej zásielky neoprávňuje Kupujúceho požadovať náhradu alebo zľavu za nedodržanie dodacej lehoty.

5.3. Predávajúci prikladá ku každému objednanému exempláru tovaru certifikát autentickosti. K objednanej kolekcii môže podľa jej veľkosti tiež priložiť zberateľskú kazetu na bezpečné uchovávanie mincí, medailí a bankoviek. K prvej zásielke objednaného tovaru Predávajúci priloží taktiež písomné vyhotovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok.

5.4. Predávajúci zaručuje zodpovedajúci spôsob balenia tovaru tak, aby bol tovar Kupujúcemu doručený v čo najlepšom stave.

VI. Kúpna cena a platobné podmienky. Výhrada vlastníctva.

6.1. Kúpna cena tovaru vrátane DPH je uvedená v Ponuke Predávajúceho a Kupujúci s ňou prejaví súhlas odoslaním objednávky.

6.2. Ak je exemplár tovaru súčasťou kolekcie, takto dohodnutá cena vždy platí pre prvý exemplár tovaru z objednanej kolekcie.

6.3. V prípade ak dôjde k vyčerpaniu zásob exemplárov z príslušnej kolekcie a Predávajúcemu sa nepodarilo zabezpečiť od svojich dodávateľov nové alebo náhradné exempláre za rovnakú cenu ako pôvodné (napr. z dôvodu zvýšenia cien drahých kovov na celosvetových trhoch), môže Predávajúci podľa svojej voľby buď (i) ukončiť dodávku exemplárov z danej kolekcie oznámením tejto skutočnosti prostredníctvom niektorého z prostriedkov komunikácie na diaľku (ďalej len „Oznámenie o ukončení dodávky“) alebo (ii) takýmto spôsobom oznámiť Kupujúcemu pokračovanie v dodávaní exemplárov z danej kolekcie za novo stanovenú cenu, a to pred dodaním exempláru tovaru z danej kolekcie za novú cenu (ďalej len „Oznámenie o pokračovaní“).

6.4. Dňom doručenia Oznámenia o ukončení dodávky exemplárov z určitej kolekcie Kupujúcemu dochádza k ukončeniu kúpnej zmluvy výpoveďou.

6.5. Ak Kupujúci nesúhlasí s pokračovaním v dodávaní exemplárov z danej kolekcie za novo stanovenú cenu, môže oznámiť Predávajúcemu ukončenie prijímania tovaru (exemplárov z danej kolekcie) písomným oznámením doručeným Predávajúcemu spôsobom uvedeným v čl. VII. týchto VOP v primeranej lehote stanovenej Predávajúcim v Oznámení o pokračovaní, ktorá však nesmie byť kratšia ako 14 dní od doručenia tohto Oznámenia o pokračovaní Kupujúcemu. Nevyužitím práva Kupujúceho oznámiť Predávajúcemu ukončenie prijímania exemplárov tovaru nie je dotknuté jeho právo ukončiť prijímanie tovaru kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty.

6.6. Poštovné a balné je účtované samostatne a v kúpnej cene nie je zahrnuté. Iné poplatky, okrem poštovného a balného, nie sú Kupujúcemu spolu s kúpnou cenou účtované. Účtovaná časť poštovného a balného je uvedená v Ponuke a Kupujúci s ňou súhlasí a akceptuje ju odoslaním objednávky. Poštovné a balné, ktoré si Predávajúci takto účtuje, v skutočnosti predstavuje iba časť na tento účel skutočne vynaložených nákladov. Predávajúci si vyhradzuje právo na zvýšenie účtovanej časti poštovného a balného za predpokladu, že dôjde k zvýšeniu nákladov na balenie tovaru, jeho dopravu alebo k zvýšeniu ceny poštových alebo zasielateľských služieb osoby, ktorú Predávajúci využíva na doručovanie tovaru Kupujúcemu.

6.7. Oznámenie o zvýšení účtovanej čiastky poštovného a balného zašle Predávajúci Kupujúcemu niektorým z prostriedkov komunikácie na diaľku a to najneskôr s doručením exempláru z danej kolekcie, od ktorého Predávajúci účtuje zvýšené poštovné a balné. Právo Kupujúceho podľa čl. VII. týchto VOP týmto nie je dotknuté.

6.8. Zaplatenie kúpnej ceny a účtovanej ceny poštovného a baleného sa realizuje bankovým prevodom na bankový účet Predávajúceho na základe údajov uvedených na poukážke priloženej k objednanému tovaru alebo na dobierku, pričom k platbe dôjde pri prevzatí tovaru Kupujúcim na pošte alebo pri jeho dodaní Kupujúcemu poštovým doručovateľom či kuriérom.

6.9. Predávajúci si vyhradzuje právo pri určitom druhu tovaru umožniť Kupujúcemu uhradiť kúpnu cenu v splátkach bez akéhokoľvek navýšenia kúpnej ceny. Možnosť uhradenia kúpnej ceny v splátkach si Kupujúci vyberie pri vyplňovaní objednávky zaškrtnutím príslušnej možnosti v objednávke. Počet splátok a ich výška je uvedená pri jednotlivých exemplároch v Ponuke. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť možnosť úhrady kúpnej ceny v splátkach v prípade, ak Kupujúci v minulosti porušil svoj záväzok voči Predávajúcemu a dodaný tovar Predávajúcemu nezaplatil, ani ho včas nevrátil. O odmietnutí možnosti úhrady kúpnej ceny v splátkach bude Kupujúci informovaný v rámci potvrdenia objednávky Predávajúcim.

6.10. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo náhodnej skazy, náhodného zhoršenia a straty prechádza na Kupujúceho okamihom dodania.

VII. Ukončenie prijímania tovaru, odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

7.1. Vrátenie tovaru („odstúpenie od zmluvy“)
edenia dôvodu vrátiť objednaný tovar bez vád (jednotlivý exemplár tovaru, ako aj exemplár tovaru, ktorý je časťou kolekcie) späť Predávajúcemu v lehote 14 dní odo dňa jeho prevzatia („právo na odstúpenie od zmluvy“). O odstúpení od zmluvy (vrátení tovaru) Kupujúci informuje Predávajúceho buď písomným oznámením na kontaktnú adresu, emailovú adresu, prípadne telefonicky na telefónne číslo Predávajúceho uvedené v čl. X týchto VOP. Kupujúci môže použiť na oznámenie aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. Odstúpením sa príslušná kúpna zmluva ruší od začiatku. Kupujúci je povinný vrátiť tovar odoslaním na adresu: Národná Pokladnica s. r. o., P.O. BOX 19, 90873 Veľké Leváre, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, a to v originálnom obale (kapsli) so všetkými priloženými dokladmi a s originálnou faktúrou, pokiaľ ich má k dispozícii. Náklady na vrátenie bezvadného exempláru tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci.

7.2. Ukončenie zbierania kolekcie („výpoveď zmluvy“)
Kupujúci je oprávnený sa kedykoľvek v priebehu trvania kúpnej zmluvy na kolekciu exemplárov rozhodnúť, že v odbere jednotlivých exemplárov z kolekcie nebude pokračovať a ukončiť prijímanie ďalších exemplárov z kolekcie písomným oznámením o ukončení prijímania tovaru adresovanom Predávajúcemu. Písomné oznámenie o ukončení prijímania tovaru musí byť doručené Predávajúcemu na kontaktnú adresu, e-mailovú adresu, prípadne telefonicky na telefónne číslo Predávajúceho uvedené v čl. X týchto VOP. Doručením oznámenia Predávajúcemu o ukončení prijímania tovaru, resp. ďalších exemplárov tovaru z kolekcie dochádza k ukončeniu kúpnej zmluvy výpoveďou.

7.3. Práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho po vrátení tovaru (z dôvodu odstúpenia od zmluvy) alebo po výpovedi zo zmluvy:
V prípade, ak pred vrátením tovaru (z dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo výpovede kúpnej zmluvy) Kupujúci už zaplatil Predávajúcemu kúpnu cenu zvýšenú o poštovné a balné, príp. jej časť za tovar, ktorý je povinný vrátiť Predávajúcemu, vráti mu Predávajúci zaplatenú sumu do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, či výpovede kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Predávajúci však nie je povinný vrátiť Kupujúcemu zaplatenú sumu skôr, než mu Kupujúci vráti prijatý tovar alebo preukáže, že mu prijatý tovar odoslal. Vrátenie tovaru Predávajúcemu v originálnom obale (kapsli) s priloženými dokladmi a s originálnou faktúrou urýchli vrátenie zaplatenej ceny tovaru Predávajúcim Kupujúcemu. Zaplatenú sumu Predávajúci vráti Kupujúcemu rovnakým spôsobom, akým túto sumu prijal od Kupujúceho. Pre prípad, ak si Kupujúci objednal u Predávajúceho aj ďalší tovar, môže sa Predávajúci s Kupujúcim osobitne dohodnúť, že zaplatená suma bude využitá na úhradu ďalších zásielok. Iným spôsobom môže byť zaplatená suma Kupujúcemu vrátená, ak o príslušný spôsob vrátenia Kupujúci požiada Predávajúceho telefonicky na telefónnom čísle Predávajúceho alebo oznámením doručeným Predávajúcemu písomne na kontaktnú adresu, e-mailovú adresu Predávajúceho uvedené v čl. X týchto VOP, a pokiaľ tým nevzniknú dodatočné náklady. Skutočnosť, že tovar nebude vrátený Predávajúcemu v originálnom obale (kapsli) s priloženými dokladmi a originálnou faktúrou nemá vplyv na platnosť ani účinnosť odstúpenia od zmluvy alebo výpoveď kúpnej zmluvy Kupujúcim. Predávajúci má však právo požadovať od Kupujúceho v súlade s ustanovením § 458 ods. 1 Občianskeho zákonníka vydanie tohto originálneho obalu (kapsle) alebo v prípade, že toto vydanie nie je možné, peňažnú náhradu ako ekonomickú protihodnotu toho, čo nemožno vydať. Kupujúci tiež zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností tovaru.

VIII.Zodpovednosť za vady, spôsob uplatnenia nárokov z vád („reklamácia“)

8.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar v čase jeho dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od jeho dodania. Ak sa vada prejaví do uplynutia doby predošlej vety, predpokladá sa, že ide o vadu, ktorú mala vec už v čase dodania. To neplatí, ak sa preukáže opak alebo ak je tento predpoklad nezlučiteľný s povahou veci alebo vady. Kupujúci môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady len ak vytkol vadu do dvoch mesiacov od zistenia, najneskôr do uplynutia dvoch rokov od dodania.

8.2. Vady tovaru: Tovar má vady, ak nie je v súlade so všeobecnými a dohodnutými požiadavkami, pričom pod súladom so všeobecnými a dohodnutými požiadavkami sa rozumie, že tovar:

  • je vhodný na všetky účely, na ktoré sa tovar rovnakého druhu bežne používa s prihliadnutím najmä na právne predpisy, technické normy alebo na kódexy správania platné pre príslušné odvetvie,
  • zodpovedá opisu a kvalite vzorky alebo modelu, ktoré Predávajúci sprístupnil Kupujúcemu pred uzavretím zmluvy,
  • je dodaný s príslušenstvom, obalom a návodmi, ktoré môže Kupujúci dôvodne očakávať alebo ktoré sú vymedzené v zmluve,
  • je dodaný v množstve, kvalite a s vlastnosťami (životnosťou), aké sú bežné pre vec rovnakého druhu a aké môže Kupujúci dôvodne očakávať vzhľadom na povahu predaného tovaru a s prihliadnutím na akékoľvek verejné vyhlásenie predávajúceho alebo inej osoby v rovnakom dodávateľskom reťazci vrátane výrobcu, alebo v ich mene, a to najmä pri propagácii veci alebo na jej označení; za výrobcu sa považuje zhotoviteľ veci, dovozca veci na trh Európskej únie z tretej krajiny alebo iná osoba, ktorá sa označuje za výrobcu tým, že na vec umiestni svoje meno, ochrannú známku alebo iné rozlišujúce označenie
  • je vhodný na konkrétny účel, s ktorým Kupujúci oboznámil Predávajúceho najneskôr pri uzavretí zmluvy a s ktorým Predávajúci súhlasil,
  • vyznačuje sa ďalšími vlastnosťami vymedzenými v zmluve.

8.3. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku nesprávnej manipulácie s tovarom resp. v rozpore s podmienkami, ktorými Predávajúci Kupujúceho oboznámil.

8.4. Nároky Kupujúceho zo zodpovednosti za vady: Ak Predávajúci zodpovedá za vadu tovaru, Kupujúci má voči nemu právo na
a) odstránenie vady opravou alebo výmenou,
b) právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
c) právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

8.5. Vytknutie vady: Kupujúci môže vadu vytknúť najmä písomne na kontaktnú adresu, e-mailovú adresu Predávajúceho, prípadne telefonicky na telefónne číslo Predávajúceho uvedené v čl. X VOP.

8.6. Potvrdenie o vytknutí vady: Predávajúci poskytne Kupujúcemu písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady Kupujúcim. Predávajúci v potvrdení o vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu odstráni. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť.

8.7. Odmietnutie zodpovednosti za vady: Ak Predávajúci odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi Kupujúcemu. Ak Kupujúci znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a Predávajúci nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu; na opakované vytknutie vady sa lehoty uvedené v bode 8.1. nevzťahujú.

Odstránenie vady

8.8. Výmena alebo oprava veci: Kupujúci má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou veci alebo opravou veci. Kupujúci si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil Predávajúcemu neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil Kupujúcemu značné ťažkosti. Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti.

Na účely opravy alebo výmeny Kupujúci odovzdá (zašle) alebo sprístupní tovar Predávajúcemu. Náklady prevzatia veci znáša Predávajúci.

Predávajúci opraví alebo vymení vec v primeranej lehote po tom, čo Kupujúci vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí Kupujúcemu s ohľadom na povahu veci a účel, na ktorý Kupujúci vec požadoval. Primeranou lehotou sa rozumie najkratší čas, ktorý Predávajúci potrebuje na posúdenie vady a na opravu alebo výmenu veci s prihliadnutím na povahu veci a povahu a závažnosť vady.

Predávajúci dodá opravenú vec alebo náhradnú vec Kupujúcemu na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu Kupujúci dodal vadnú vec, ak sa strany nedohodnú inak. Ak Kupujúci neprevezme vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať, môže Predávajúci vec predať. Ak ide o vec väčšej hodnoty, Predávajúci Kupujúceho o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie veci. Predávajúci bezodkladne po predaji vyplatí Kupujúcemu výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jej úschovu a predaj, ak Kupujúci uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej Predávajúcim v oznámení o zamýšľanom predaji veci.

Pri odstránení vady výmenou veci nemá Predávajúci právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred jej výmenou.

8.9. Zľava z kúpnej ceny a odstúpenie od zmluvy: Kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty, ak (i) Predávajúci vec neopravil ani nevymenil, (ii) Predávajúci odmietol odstrániť vadu, (iii) vec má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene veci, (iv) vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo (v) Predávajúci vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre Kupujúceho.

Pri posudzovaní práva Kupujúceho na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy sa zohľadnia všetky okolnosti, najmä druh a hodnota veci, povaha a závažnosť vady a možnosť od Kupujúceho objektívne žiadať, aby dôveroval v schopnosť Predávajúceho odstrániť vadu.

Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predanej veci a hodnoty, ktorú by vec mala, ak by bola bez vád.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa spolupodieľal na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že sa Kupujúci spolupodieľal na vzniku vady a že vada je zanedbateľná, nesie Predávajúci.

Ak sa zmluva týka kúpy viacerých vecí, Kupujúci môže od nej odstúpiť len vo vzťahu k vadnej veci. Vo vzťahu k ostatným veciam môže odstúpiť od zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že bude mať záujem ponechať si ostatné veci bez vadnej veci.

Kupujúci po odstúpení od zmluvy alebo jej časti vráti vec Predávajúcemu na náklady Predávajúceho. Predávajúci po odstúpení od zmluvy vráti Kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia veci Predávajúcemu alebo po preukázaní, že Kupujúci zaslal vec Predávajúcemu, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr.

Predávajúci vráti kúpnu cenu Kupujúcemu alebo mu vyplatí zľavu z kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri zaplatení kúpnej ceny, ak Kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znáša Predávajúci.

IX. Spracúvanie osobných údajov

9.1. Spracúvanie osobných údajov upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

9.2. Predávajúci spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ osobných údajov podľa Nariadenia a Zákona, pri spracúvaní osobných údajov na svojich internetových stránkach používa cookie súbory. Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov a používaní súborov cookie sú uvedené v dokumente nazvanom: Zásady spracúvania osobných údajov a Zásady používania súborov cookie.

X. Kontaktné údaje Predávajúceho

Predávajúceho možno písomne kontaktovať na kontaktnej adrese, e-mailovej adrese, telefónnom čísle uvedenom nižšie:

Národná Pokladnica, s.r.o.
Námestie Mateja Korvína 1
Bratislava 811 07
Slovenská republika
IČ DPH: SK2023004302
E-mail: info@narodnapokladnica.sk
Telefón: 0850 606 009 alebo 0850 606 777 – cena volania sa rovná cene miestneho hovoru resp. pri volaní z mobilnej siete cene hovoru podľa tarify Vášho operátora

Kontaktné údaje zodpovednej osoby menovanej Predávajúcim sú nasledovné:
E-mail: poverenec@narodnapokladnica.sk
Telefón: 0850 606 009

XI. Sťažnosti a riešenia sporov

11.1. Vybavovanie sťažností Kupujúcich - spotrebiteľov zabezpečuje Predávajúci prostredníctvom e-mailu info@narodnapokladnica.sk Informáciu o vybavení podnetu zašle Predávajúci na e-mailovú adresu Kupujúceho. Sťažnosti je tiež možné riešiť telefonicky alebo písomne na kontaktných údajoch uvedených v čl. X týchto VOP.

11.2. Vzájomné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim riešia príslušné súdy Slovenskej republiky a Slovenská obchodná inšpekcia.

11.3. Kupujúci ako spotrebiteľ má právo riešiť spor s predávajúcim mimosúdne. Kupujúci ako spotrebiteľ má právo v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov obrátiť sa so svojou sťažnosťou alebo návrhom na alternatívne/mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu, ktorý vznikol v súvislosti právnym vzťahom medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na Slovensku obchodnú inšpekciu (e-mail: adr@soi.sk, webové sídlo: http://www.soi.sk) alebo Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) (e-mail: info@sospotrebitelov.sk, webové sídlo: http://www.sospotrebitelov.sk), ako na subjekty alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

11.4. Na podanie návrhu na mimosúdne riešenie sporu z kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom webových stránok „online“ možno tiež použiť platformu pro riešenie sporov on-line prevádzkovanú Európskou Komisiou na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Iné možnosti riešenia sporu nie sú existenciou týchto alternatívnych možností a spôsobov dotknuté.

XII. Záverečné ustanovenia

12.1. Predávajúci plní svoje zákonné povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 94/2013 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a predpisov na vykonanie puncového zákona a jeho činnosť podlieha puncovej kontrole.

12.2. Vzájomné zmluvné vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa spravujú výhradne slovenským právnym poriadkom a podliehajú slovenskej jurisdikcii.

Kúpne zmluvy sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

12.4. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP meniť a dopĺňať. Prípadné zmeny a doplnky VOP oznámi Predávajúci na svojej webovej stránke aspoň 14 dní pred ich účinnosťou. Tieto zmeny a doplnky sa nebudú vzťahovať na už uzatvorené kúpne zmluvy. Staršie verzie VOP je možné obdržať od Predávajúceho na vyžiadanie.

V Bratislave dňa 1. júla 2024

Príloha 1: Formulár pre odstúpenie od zmluvy - k stiahnutiu vo formáte PDF tu.

Príloha 2: Prehľad slovenských puncových značiek - k zobrazeniu vo formáte JPG tu.

Spoločnosti skupiny Samlerhuset BV

Upraviť nastavenie súborov cookie môžete kliknutím na tento odkaz.