I. Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Národná Pokladnica s. r. o., IČO: 45 480 206, so sídlom Námestie Mateja Korvína 1, Bratislava 811 07, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 64235/B (ďalej len „Predávajúci“) a spotrebiteľmi - fyzickými , ktoré nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „Kupujúci“). Odoslaním objednávky Predávajúcemu Kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil, a že s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

II. Ponuka tovaru

Predmetom kúpnej zmluvy je tovar uvedený v objednávke Kupujúceho. Tovarom sa podľa týchto VOP rozumie pamätná minca alebo medaila alebo ďalšie súvisiace predmety uvedené v ponuke Predávajúceho. Ponuka tovaru Predávajúceho, vrátane ceny tovaru a súvisiacich poplatkov, je uvedená na webovej stránke Predávajúceho www.narodnapokladnica.sk alebo v iných propagačných materiáloch Predávajúceho (napr. komerčná inzercia v tlači, katalóg, typový list) (ďalej len „Ponuka“).

Informácie o aktuálnej ponuke zasiela Predávajúci existujúcim a potenciálnym budúcim zákazníkom priamo alebo prostredníctvom obchodných partnerov prostriedkami komunikácie na diaľku. V prípade existujúcich zákazníkov môže Predávajúci zasielať informácie o aktuálnej alebo akčnej Ponuke spoločne s už objednaným tovarom. Ponuky uvedené v propagačných materiáloch alebo na webovej stránke Predávajúceho majú časovo obmedzenú platnosť. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek po uplynutí platnosti Ponuky, Ponuku zmeniť. Ponuka tovaru je platná vždy iba do vyčerpania zásob, aj keď ešte neuplynula doba platnosti Ponuky. V prípade predaja tovaru za výrazne zvýhodnenú cenu si Predávajúci vyhradzuje právo určiť maximálny počet kusov takto cenovo zvýhodneného tovaru, ktoré si môže objednať jeden Kupujúci, pričom toto obmedzenie sa bude vzťahovať na všetkých Kupujúcich ako spotrebiteľov v rovnakom rozsahu. Kupujúci bude o takomto obmedzení riadne vopred informovaný v Ponuke.

III. Objednávka tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

Objednávky možno uskutočniť písomne odoslaním na kontaktnú adresu, e-mailom alebo telefonicky na kontaktné údaje Predávajúceho uvedené v čl. X týchto VOP (ďalej len „Kontaktné údaje“) alebo vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webovej stránke Predávajúceho www.narodnapokladnica.sk.

V objednávkovom formulári na webovej stránke Predávajúceho Kupujúci vyplní svoje meno a priezvisko, adresu bydliska, telefón a e-mail, prípadne zákaznícke číslo, ak mu už bolo pridelené. Pri výskyte zrejmých chýb v zadávaných údajoch (napr. nesprávny formát e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla alebo zjavne neexistujúca adresa) nebude Kupujúcemu umožnené bez ich opravy odoslať objednávku. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky internetovou aplikáciou vždy vyzvaný na prekontrolovanie zadaných údajov a k ich prípadnej oprave.

Odoslaním objednávky Kupujúci zároveň potvrdzuje, že súhlasí s používaním komunikácie na diaľku, že bol vopred informovaný o všetkých náležitostiach kúpnej zmluvy, že sa oboznámil s VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, a že s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. Kupujúci odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že mu boli jasne a zrozumiteľne oznámené informácie ustanovené v § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov pred odoslaním objednávky.

Za platnú sa považuje iba objednávka obsahujúca nasledujúce povinné údaje: (i) špecifikácia objednávaného exempláru tovaru (zbierky), (ii) meno a priezvisko, adresa bydliska, telefón, e-mail, príp. fax Kupujúceho, (iii) súhlas s VOP, (iv) príp. podpis v prípade objednávky urobenej písomne. Ak už bolo Kupujúcemu pridelené zákaznícke číslo je povinný uviesť ho v objednávke, platnosť objednávky tým však nie je dotknutá.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybaviť objednávku, ak (i) sú údaje uvedené v objednávke nesprávne, neúplné či fiktívne, (ii) Kupujúci v minulosti porušil svoj záväzok voči Predávajúcemu a za dodaný tovar Predávajúcemu nezaplatil ani ho včas nevrátil alebo (iii) došlo k vyčerpaniu zásob objednaného tovaru.

Predmetom objednávky je jednotlivý exemplár tovaru a v prípade exemplárov, ktoré sú súčasťou zbierky tiež ďalšie exempláre tovaru z tej istej zbierky. V prípade, že Kupujúci neuplatní v stanovenej lehote svoje právo odstúpiť od zmluvy, príp. zrušiť objednávku ďalších exemplárov tovaru z tej istej zbierky, je povinný objednaný tovar odobrať a zaplatiť kúpnu cenu, vrátane súvisiacich poplatkov.

Ak je v ponuke uvedené, že exemplár tovaru je súčasťou zbierky, objednáva si Kupujúci odoslaním objednávky prvý exemplár tovaru zo zbierky za zvýhodnenú cenu. Ak Kupujúci nevyužije svoje právo na odstúpenie od zmluvy ohľadne prvého exempláru zo zbierky v súlade s čl. VII. týchto VOP, platí, že si tak objednáva aj ďalšie exempláre zo zbierky uvedené v Ponuke, ktoré budú Kupujúcemu zasielané pravidelne v intervaloch uvedených v Ponuke. Kupujúci má možnosť zasielanie exemplárov zo zbierky kedykoľvek ukončiť, a to postupom v súlade s čl. VII. týchto VOP.

Objednávka tovaru Kupujúcim je v zmysle ustanovenia § 43c ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“) prijatím návrhu kúpnej zmluvy ohľadom objednaného exempláru alebo exemplárov tovaru (v prípade zbierky), ktoré sú uvedené v objednávke. Kupujúci berie na vedomie, že táto kúpna zmluva na príslušný exemplár alebo exempláre tovaru (v prípade zbierky) je uzavretá momentom doručenia platnej objednávky Predávajúcemu, za predpokladu, že ju Predávajúci v súlade s týmito VOP neodmietne.

Predávajúci je povinný prostredníctvom niektorého prostriedku komunikácie na diaľku bezodkladne potvrdiť prijatie objednávky. Ak Predávajúci objednávku odmietne, bude súčasťou potvrdenia o doručení objednávky aj oznámenie o jej odmietnutí a o dôvodoch tohto odmietnutia.

Ak je objednávka uskutočnená elektronicky, t.j. vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webovej stránke Predávajúceho, poskytne Predávajúci Kupujúcemu v textovej podobne okrem potvrdenia obdržania objednávky, ktorá predstavuje uzatvorenú kúpnu zmluvu aj znenie VOP, a to na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol v objednávkovom formulári. Súčasne bude toto potvrdenie objednávky spolu so znením VOP uložené Predávajúcim, a to minimálne do zániku záväzku z kúpnej zmluvy. Ak v tejto dobe požiada Kupujúci o prístup k týmto dokumentom v inej forme, umožní mu to Predávajúci potom, ako Kupujúci uhradí náklady, ktoré s tým Predávajúcemu vzniknú.

IV. Databáza zákazníkov Predávajúceho

Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci vytvára na základe jednotlivých objednávok Kupujúceho databázu svojich zákazníkov, ktorá slúži k zabezpečeniu komunikácie s Kupujúcim pri uzatváraní kúpnych zmlúv medzi Kupujúcim a Predávajúcim a následného plnenia uzatvorených kúpnych zmlúv (najmä dodávanie tovaru Kupujúcemu) na základe týchto VOP a k následnému ponúkaniu svojich tovarov (vrátanie ponúkania vlastných podobných tovarov a služieb Predávajúceho v súlade s ustanovením § 62 ods. 3 zákona číslo 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách). Každému Kupujúcemu je v databáze pridelené samostatné zákaznícke číslo, ku ktorému sú priradené údaje, ktoré Kupujúci uvedie v objednávke.

V súvislosti s objednávkou bez ohľadu na spôsob objednávky, teda aj v prípade, pokiaľ Kupujúci objedná tovar iným spôsobom ako na internetových stránkach alebo v e-shope Predávajúceho (napr. vyplnením a zaslaním predvytlačenej objednávky alebo telefonicky), je mu vytvorený zákaznícky účet so zákazníckym číslom obdobne ako pri registrácii na internetových stránkach a v e-shope Predávajúceho. O tom je Kupujúci informovaný Predávajúcim e-mailom alebo iným vhodným spôsobom s tým, že Kupujúci má všetky práva podľa čl. IX VOP vrátane práva na výmaz (teda aj právo na zrušenia takto vytvoreného účtu).

Kupujúci je povinný v priebehu trvania zmluvného vzťahu s Predávajúcim informovať Predávajúceho o zmene údajov, ktoré uviedol v objednávke, bez zbytočného odkladu potom, čo zmena nastala, v opačnom prípade Predávajúci nezodpovedá za ujmu, ktorá môže Kupujúcemu vzniknúť, najmä však v súvislostí s doručovaním tovaru Kupujúcemu.

Ak Kupujúci uskutoční viac objednávok, v ktorých sa bude niektorý z jeho identifikačných alebo kontaktných údajov líšiť (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska, telefón, e-mail, príp. fax), prípadne uskutoční objednávku, v ktorej neuvedie pridelené zákaznícke číslo a niektorý z jeho identifikačných údajov sa bude líšiť od údajov uvedených v databáze Predávajúceho, nebude Predávajúci povinný zisťovať totožnosť Kupujúceho a bude oprávnený sa domnievať, že objednávku uskutočnilo viac Kupujúcich. Kupujúci preto berie na vedomie a súhlasí, že v tomto prípade môže byť vedený v databáze zákazníkov Predávajúceho ako niekoľko Kupujúcich, každý so samostatným zákazníckym číslom. Ak Predávajúci zistí, že je Kupujúcemu pridelených viacero zákazníckych čísel, zlúči jeho údaje pod zákaznícke číslo, ktoré mu bolo pridelené najskôr a ostatné zákaznícke čísla zruší. O tomto Predávajúci následne informuje Kupujúceho.

V. Dodacie podmienky

Predávajúci dodáva objednaný tovar v rámci Slovenskej republiky na dodaciu adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., príp. iného prepravcu. Objednaný exemplár, v prípade objednávky jedného exempláru resp. prvý objednaný exemplár zo zbierky exemplárov tovaru bude Kupujúcemu dodaný v lehote 14 dní odo dňa prijatia platnej objednávky Predávajúcim, pokiaľ objednávka nebola odmietnutá Predávajúcim.

Ak je exemplár tovaru súčasťou zbierky, ostatné exempláre tovaru tej istej zbierky budú Kupujúcemu dodávané pravidelne v lehote vždy 3-4 týždne odo dňa poslednej zásielky. Z akéhokoľvek dôvodu oneskorené dodanie včas odoslanej zásielky neoprávňuje Kupujúceho odmietnuť jej prevzatie, ani požadovať náhrady alebo zľavy za nedodržanie dodacej lehoty.

Predávajúci prikladá ku každému objednanému exempláru tovaru certifikát autentickosti a ku každej objednanej zbierke osvedčenie o vlastníctve a podľa jej veľkosti tiež zberateľský box na bezpečné uchovávanie mincí. K prvej zásielke objednaného tovaru Predávajúci priloží taktiež písomné vyhotovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúci zaručuje zodpovedajúci spôsob balenia tovaru tak, aby bol tovar Kupujúcemu doručený v čo najlepšom stave.

VI. Kúpna cena a platobné podmienky. Výhrada vlastníctva.

Kúpna cena tovaru vrátane DPH je uvedená v popise tovaru v ponuke Predávajúceho a Kupujúci s ňou prejaví súhlas odoslaním objednávky.

Ak je exemplár tovaru súčasťou zbierky, pre prvý exemplár tovaru platí zvýhodnená cena podľa ponuky Predávajúceho, pre ďalšie exempláre z tejto zbierky sa považuje za platnú do doby vyčerpania zásob exemplárov z tejto zbierky.

V prípade ak dôjde k vyčerpaniu zásob exemplárov z príslušnej zbierky a Predávajúcemu sa nepodarilo zabezpečiť od svojich dodávateľov nové alebo náhradné exempláre za rovnakú cenu ako pôvodné (napr. z dôvodu zvýšenia cien drahých kovov na celosvetových trhoch), môže Predávajúci podľa svojej voľby buď (i) ukončiť dodávku exemplárov z danej zbierky oznámením tejto skutočnosti prostredníctvom niektorého z prostriedkov komunikácie na diaľku (ďalej len „Oznámenie o ukončení dodávky“) alebo (ii) oznámiť Kupujúcemu pokračovanie v dodávaní exemplárov zo zbierky za novú cenu, a to pred dodaním exempláru tovaru z danej zbierky za novú cenu (ďalej len „Oznámenie o pokračovaní“).

Dňom doručenia Oznámenia o ukončení dodávky exemplárov z určitej zbierky dochádza k ukončeniu kúpnej zmluvy výpoveďou.

Ak Kupujúci nesúhlasí s pokračovaním v dodávaní exemplárov z danej zbierky za novú cenu, môže oznámiť Predávajúcemu ukončenie prijímania tovaru (exemplárov z danej zbierky) písomným oznámením, doručeným Predávajúcemu spôsobom uvedeným v čl. VII. týchto VOP, a to v lehote podľa Oznámenia o pokračovaní, ktorá však musí byť primeraná a nesmie byť kratšia ako 14 dní od doručenia Oznámenia o pokračovaní Kupujúcemu. Nevyužitím práva Kupujúceho oznámiť Predávajúcemu ukončenie prijímania exemplárov tovaru nie je dotknuté jeho právo ukončiť prijímanie tovaru kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty v súlade s čl. VII. týchto VOP. Poštovné a balné je účtované samostatne a v kúpnej cene nie je zahrnuté. Iné poplatky okrem poštovného a balného nie sú Kupujúcemu spolu s kúpnou cenou účtované. Účtovaná časť poštovného a balného je uvedená v ponuke a Kupujúci s ňou súhlasí a akceptuje ju odoslaním objednávky. Poštovné a balné, ktoré si Predávajúci účtuje, tak v skutočnosti predstavuje iba časť na tento účel skutočne vynaložených nákladov. Predávajúci si vyhradzuje právo na zvýšenie účtovanej časti poštovného a balného za predpokladu, že dôjde k zvýšeniu nákladov na balenie tovaru, jeho dopravu alebo k zvýšeniu ceny poštových alebo zasielateľských služieb osoby, ktorej Predávajúci zadáva doručovanie.

Oznámenie o zvýšení účtovanej čiastky poštovného a balného zašle Predávajúci Kupujúcemu niektorým z prostriedkov komunikácie na diaľku a to najneskôr s doručením exempláru z danej zbierky, pri ktorom Predávajúci účtuje zvýšené poštovné a balné. Právo Kupujúceho podľa čl. VII. týchto VOP týmto nie je dotknuté.

Zaplatenie kúpnej ceny a účtovanej ceny poštovného a baleného sa realizuje bankovým prevodom na bankový účet Predávajúceho na základe údajov uvedených na poukážke priloženej k objednanému tovaru alebo na dobierku, pričom k platbe dôjde pri prevzatí tovaru Kupujúcim na pošte alebo pri jeho dodaní Kupujúcemu poštovým doručovateľom či kuriérom.

Predávajúci si vyhradzuje právo pri určitom druhu tovaru umožniť Kupujúcemu uhradiť kúpnu cenu v splátkach bez akéhokoľvek navýšenia kúpnej ceny. Možnosť uhradenia kúpnej ceny v splátkach si Kupujúci vyberie pri vyplňovaní objednávky zaškrtnutím príslušnej možnosti v objednávke. Počet splátok a ich výška je uvedená pri jednotlivých exemplároch v Ponuke. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť možnosť úhrady kúpnej ceny v splátkach v prípade, ak Kupujúci v minulosti porušil svoj záväzok voči Predávajúcemu a dodaný tovar Predávajúcemu nezaplatil, ani ho včas nevrátil. O odmietnutí možnosti úhrady kúpnej ceny v splátkach bude Kupujúci informovaný v rámci potvrdenia objednávky Predávajúcim. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou splátky kúpnej ceny viac ako 10 kalendárnych dní po dni splatnosti sa považuje za podstatné porušenie kúpnej zmluvy a Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Bez ohľadu na odovzdanie tovaru nadobúda Kupujúci vlastnícke právo k objednanému tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Do doby úplného zaplatenia kúpnej ceny je tovar vo vlastníctve Predávajúceho.

VII. Ukončenie prijímania tovaru, odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od každej uzatvorenej kúpnej zmluvy, a to v lehote 14 dní odo dňa prevzatia prvého exempláru tovaru dodaného na základe príslušnej kúpnej zmluvy. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. Odstúpením sa príslušná kúpna zmluva ruší od začiatku. O odstúpení môže Kupujúci vyrozumieť Predávajúceho písomne, e-mailom alebo poprípade telefonicky na Kontaktných údajoch Predávajúceho. Ak uplatnil Kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, vrátiť príslušný exemplár tovaru Predávajúcemu odoslaním na adresu Predávajúceho uvedenú v Kontaktných údajoch, a to v originálnom obale (kapsli) so všetkými priloženými dokladmi a originálnou faktúrou, ak ich má k dispozícii. Náklady na vrátenie exempláru tovaru hradí Kupujúci.

Kupujúci je navyše oprávnený kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia každého ďalšieho jednotlivého exempláru tovaru vrátiť tento exemplár Predávajúcemu, pokiaľ je bez vád. O vrátení tovaru Kupujúci informuje Predávajúceho písomne, e-mailom alebo poprípade telefonicky na Kontaktné údaje Predávajúceho. Kupujúci vráti tovar Predávajúcemu na jeho adresu uvedenú v Kontaktných údajoch, a to v originálnom obale (kapsli) so všetkými priloženými dokladmi a s originálnou faktúrou, pokiaľ ich má k dispozícii. Náklady na vrátenie bezvadného exempláru tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci. O uplynutí vyššie uvedenej lehoty rozhoduje dátum poštovej pečiatky pri prevzatí tovaru.

Kupujúci je ďalej oprávnený sa kedykoľvek v priebehu trvania kúpnej zmluvy rozhodnúť, že v odbere jednotlivých exemplárov zo zbierky nebude pokračovať a ukončiť prijímanie ďalších exemplárov zo zbierky písomným oznámením o ukončení prijímania tovaru adresovanom Predávajúcemu. Písomné oznámenie o ukončení prijímania tovaru musí byť doručené Predávajúcemu písomne, e-mailom, poprípade telefonicky na Kontaktné údaje Predávajúceho. Doručením oznámenia o ukončení prijímania tovaru, resp. ďalších exemplárov tovaru zo zbierky Predávajúcemu dochádza k ukončeniu kúpnej zmluvy výpoveďou.

V prípade, ak pred vrátením tovaru (z dôvodu vrátenia jednotlivého exempláru tovaru, odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo výpovede kúpnej zmluvy) Kupujúci už zaplatil Predávajúcemu kúpnu cenu zvýšenú o poštovné a balné, príp. jej časť za tovar, ktorý je povinný vrátiť Predávajúcemu, vráti mu Predávajúci zaplatenú sumu do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o vrátení tovaru alebo oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy či výpovedi kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Predávajúci však nie je povinný vrátiť Kupujúcemu zaplatenú sumu skôr, než mu Kupujúci vráti prijatý tovar, alebo preukáže, že mu prijatý tovar odoslal. Vrátenie tovaru Predávajúcemu v originálnom obale (kapsli) s priloženými dokladmi a s originálnou faktúrou urýchli vrátenie zaplatenej ceny tovaru Predávajúcim Kupujúcemu. Zaplatenú sumu Predávajúci vráti Kupujúcemu rovnakým spôsobom, akým túto sumu prijal od Kupujúceho. Pre prípad, ak si Kupujúci objednal u Predávajúceho aj iný tovar, súhlasí s tým, že zaplatená suma môže byť využitá na úhradu ďalších zásielok. Iným spôsobom môže byť zaplatená suma Kupujúcemu vrátená, ak o príslušný spôsob vrátenia Kupujúci požiada Predávajúceho telefonicky, alebo oznámením doručeným Predávajúcemu písomne alebo e-mailom na Kontaktné údaje Predávajúceho, a pokiaľ tým Predávajúcemu nevzniknú dodatočné náklady.

Skutočnosť, že tovar nebude vrátený Predávajúcemu v originálnom obale (kapsli) s priloženými dokladmi a originálnou faktúrou však nemá vplyv na platnosť ani účinnosť odstúpenia od zmluvy alebo výpoveď kúpnej zmluvy Kupujúcim. Predávajúci má však právo požadovať od Kupujúceho v súlade s ustanovením § 458 ods. 1 Občianskeho zákonníka vydanie tohto originálneho obalu (kapsle) alebo v prípade, že toto vydanie nie je možné, peňažnú náhradu ako ekonomickú protihodnotu toho, čo nemožno vydať.

VIII. Zodpovednosť za vady, reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v momente jeho odovzdania Kupujúcemu.

Predávajúci ďalej poskytuje Kupujúcemu doživotnú záruku kvality a pravosti tovaru, a to za podmienky, že je tovar zodpovedajúcim spôsobom uchovávaný.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie, ku ktorému došlo v dôsledku nesprávnej manipulácie s tovarom alebo v dôsledku iného nesprávneho zásahu.

Nároky Kupujúceho v prípade dodania vadného tovaru a ich uplatňovanie (reklamačný poriadok):

V prípade, že má tovar vady pri prevzatí Kupujúcim (t.j. tovar nemá vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, nemožno ho použiť podľa povahy a účelu kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa čl. III alebo podľa toho, čo bolo dojednané v tejto zmluve, alebo má tovar právne vady) alebo sa na tovare objavia vady v záručnej dobe ustanovenej Občianskym zákonníkom a týmito VOP, Kupujúci má právo požadovať od Predávajúceho nasledovné:
a) ak ide o odstrániteľnú vadu, Kupujúci má právo požadovať výmenu tovaru;

b) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, Kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy sa v tomto prípade spravuje vyššie uvedenými ustanoveniami čl. VII.;

c) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, pričom táto vada nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, Kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.

Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať bez zbytočného odkladu po dodaní a informovať Predávajúceho o zistených vadách. Ak sa vyskytnú vady tovaru v čase po odovzdaní tovaru, je Kupujúci povinný o nich informovať Predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o vadách dozvie.

Kupujúci bude informovať Predávajúceho o vadách tovaru (oznámenie o reklamácii) buď písomne, e-mailom alebo telefonicky na Kontaktných údajoch Predávajúceho. Nároky Kupujúceho vyplývajúce z vád dodaného tovaru sú uvedené vo vyššie uvedených bodoch a) až c). V oznámení o reklamácii musí Kupujúci dostatočne presne popísať zistené vady tovaru a uviesť informácie potrebné na identifikáciu Kupujúceho a reklamovaného tovaru vrátane čísla objednávky. Oznámenie o reklamácii musí taktiež obsahovať spôsob vybavenia reklamácie, ktorý Kupujúci požaduje.

Predávajúci vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy Kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje.

Osoba, ktorá bola Predávajúcim poverená na vybavenie reklamácie, rozhodne o prijatí alebo odmietnutí reklamácie bezodkladne, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava primeraná doba potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Kupujúci má právo požadovať vybavenie reklamácie spôsobom určeným v oznámení o reklamácii. V prípade, že Kupujúci požaduje primeranú zľavu z kúpnej ceny, rozhodne o jej výške Predávajúci. Pri určení jej primeranosti prihliadne Predávajúci k tomu, o koľko sa v dôsledku vady znížila obvyklá cena tovaru, najmä s ohľadom na rozsah vady.

Predávajúci vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

V prípade výmeny vadného tovaru za tovar bez vád nehradí Kupujúci ďalšie náklady na poštovné a balné, v prípade ak bude zásielka doručovaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Ak si Kupujúci vyberie iný spôsob vrátenia tovaru, náklady na odoslanie, ktoré prevyšujú odosielanie prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., bude znášať Kupujúci. Kupujúci si uschová doklad o tom, že odoslal zásielky späť Predávajúcemu.

IX. Ochrana osobných údajov

Predávajúci Národná Pokladnica s.r.o., Námestie Mateja Korvína 1, Bratislava 811 07, Slovenská republika, IČO: 45 480 206, spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“) na nasledovné účely:

 • Predávajúci spracúva osobné údaje zákazníkov a potenciálnych zákazníkov na účel plnenia zmluvy uzavretej s klientom o kúpe tovaru prevádzkovateľa a nevyhnutných operácií potrebných na uzavretie tejto zmluvy na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (plnenie zmluvy). V tejto súvislosti vyžaduje pri uzavretí zmluvy (objednávke tovaru) od (potenciálnych) zákazníkov údaje, ktoré sú nevyhnutné na dodanie objednaného tovaru (splnenie zmluvy) a ich neposkytnutie má za následok, že predávajúci nemôže vybaviť objednávku a nedôjde k uzavretiu zmluvy. Predávajúci uchováva osobné údaje na tento účel počas trvania zmluvného vzťahu so zákazníkom a do konca premlčacej doby prípadných nárokov z nej vyplývajúcich.
 • Predávajúci spracúva osobné údaje tiež za účelom priameho marketingu svojho tovaru – pamätných mincí, medailí a iného súvisiaceho tovaru, t.j. zasielania adresných ponúk svojim zákazníkom prípadne potenciálnym zákazníkom v nasledovných formách:
  • Prostredníctvom listinných zásielok na základe oprávneného záujmu Predávajúceho ponúkať svoje tovary;
  • Prostredníctvom elektronickej komunikácie na základe oprávneného záujmu Predávajúceho ponúkať svoje tovary;
  • Prostredníctvom telefonickej komunikácie na základe súhlasu dotknutej osoby, ak Kupujúci alebo iná dotknutá osoba poskytla svoj dobrovoľný súhlas, a to na obdobie 10 rokov. Kupujúci resp. iná dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to buď telefonicky, písomne, e-mailom alebo prostredníctvom internetovej stránky Predávajúceho, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu.
 • Aby mohol Predávajúci zasielať (potenciálnym) zákazníkom ponuky svojich tovarov, ktoré by ich mohli zaujímať, vykonáva predávajúci na základe získaných osobných údajov profilovanie dotknutých osôb na základe sledovania ich nákupného správania, a to na základe oprávneného záujmu Predávajúceho. Na základe profilovania nedochádza k žiadnemu rozhodovaniu, ktoré by malo pre dotknutú osobu právne účinky, alebo účinky, ktoré dotknutú osobu podobne významne ovplyvňujú. Osobné údaje budú na tento účel spracúvané do námietky dotknutej osoby, že o takto profilované ponuky nemá záujem.
 • Kupujúci resp. iná dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov na účely priameho marketingu ktoroukoľvek z vyššie uvedených foriem (poštový/e-mailový/telefónny marketing) alebo tiež samostatne proti profilovaniu jej nákupného správania. V prípade uplatnenia námietky Predávajúci zastaví ďalšie zasielanie ponúk alebo vykonávanie profilovania (podľa obsahu námietky). Na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (zákonná povinnosť) bude na tento účel Predávajúci ďalej evidovať kontaktné údaje dotknutej osoby, ktorá uplatnila námietku, a to do ukončenia marketingovej aktivity, proti ktorej smerovala námietka.
 • Predávajúci nahráva svoju telefónnu zákaznícku linku na účel evidencie úkonov vykonaných ústne počas telefonického hovoru, napr. objednávka tovaru (uzavretie zmluvy), jej zmena, udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, jeho odvolanie, uplatnenie práv dotknutých osôb zo zmluvy alebo GDPR, a iné, a to na základe súhlas dotknutej osoby. Volajúca/volaná dotknutá osoba je v úvode telefonátu na túto skutočnosť upozornená, pričom pokračovaním v hovore súhlasí s nahrávaním. Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať telefonicky/e-mailom/písomne, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu. V prípade odvolania súhlasu s evidenciou nahrávky, počas ktorej dochádza k objednávke tovaru resp. inému právnemu úkonu môže byť dotknutá osoba vyzvaná, aby daný právny úkon urobila iným spôsobom (písomne/elektronicky). Nahrávky Predávajúci eviduje po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie konkrétneho účelu (podľa obsahu nahrávky), v prípade zákazníkov po dobu trvania zmluvy a súvisiacej premlčacej doby, najneskôr však do odvolania súhlasu.
 • Predávajúci je člen skupiny podnikov Samlerhuset. Na vnútorné administratívne účely tejto skupiny poskytuje Predávajúci osobné údaje svojich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov, prípadne ďalších osôb (napr. kontaktné osoby zmluvných partnerov) spoločnostiam v skupine Samlerhuset na základe oprávneného záujmu Predávajúceho a spoločností v skupine Samlerhuset. Skupina podnikov spracúva tieto údaje po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

  Dotknutá osoba má právo namietať proti poskytovaniu údajov v rámci skupiny podnikov na tento účel. Predávajúci však verí, že má oprávnené dôvody na takéto spracúvanie, ktoré nezasahuje neprimerane do práv dotknutých osôb.
 • Predávajúci spracúva osobné údaje v súvislosti s vymáhaním pohľadávok a obrany voči nárokom tretích osôb na základe oprávneného záujmu Predávajúceho na preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov resp. na základe zmluvy uzavretej s dotknutou osobou, ak nárok vyplýva z tejto zmluvy. Predávajúci spracúva údaje na tento účel počas doby nevyhnutnej na vymoženie pohľadávky a počas zákonných premlčacích/prekluzívnych lehôt.
 • Predávajúci spracúva osobné údaje tiež tam, kde je to nevyhnutné na splnenie jeho zákonných povinností, najmä v oblasti účtovných a daňových predpisov, registratúry a archivácie na základe plnenia zákonnej povinnosti (zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmu, zákon o DPH, daňový poriadok, Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, zákon o archívoch a registratúrach atď.). Údaje sa uchovávajú počas retenčných lehôt vyžadovaných zákonom resp. registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa.

Predávajúci spracúva len osobné údaje osôb vo veku od 18 rokov. (Potenciálni) zákazníci sú pri kontakte s predávajúcim povinní potvrdiť, že sú starší ako 18 rokov.

Predávajúci využíva pri spracúvaní osobných údajov externých poskytovateľov služieb (sprostredkovateľov podľa čl. 28 GDPR), najmä spoločnosti Národní Pokladnice, s.r.o., Praha, Kontaktní centrum Praha s.r.o., SE, Praha, DIMAR GROUP, s.r.o., Bratislava, DirectSoft, s.r.o. Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť poskytnuté tretím osobám, ak je na to právny základ, napríklad poštovému podniku alebo kuriérskej spoločnosti v súvislosti s doručením zásielok, podniku poskytujúcemu elektronické komunikačné služby v súvislosti s elektronickou komunikáciou, bankám v súvislosti s platobnými operáciami, štátnym orgánom v rámci výkonu ich pôsobnosti, daňovým, právnym a iným poradcom prevádzkovateľa, súdom a exekútorom v súvislosti s vymáhaním pohľadávok a pod.

Kupujúci resp. iná dotknutá osoba sa môže na Predávajúceho obrátiť so žiadosťou o prístup k osobným údajom (o informácie o spracúvaní svojich osobných údajov) podľa čl. 15 GDPR, o opravu alebo výmaz podľa čl. 16 a 17 GDPR, o obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR a so žiadosťou o získanie alebo prenos svojich osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi (prenosnosť údajov) podľa čl. 20 GDPR alebo vzniesť námietku proti spracúvaniu podľa čl. 21 GDPR. Dotknutá osoba sa môže so svojou sťažnosťou, námietkou alebo žiadosťou o informácie ohľadom spracúvania osobných údajov obrátiť na zodpovednú osobu menovanú predávajúcim (viď kontaktné údaje uvedené nižšie). Okrem toho sa Kupujúci resp. iná dotknutá osoba môže s podnetom obrátiť i priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Dotknuté osoby môžu vyššie uvedené práva uplatniť písomne/telefonicky/e-mailom na nasledovných kontaktných miestach predávajúceho:

Adresa: Námestie Mateja Korvína 1, Bratislava 811 07
Tel.: 0850 606 009
e-mail: info@narodnapokladnica.sk

alebo priamo u zodpovednej osoby prevádzkovateľa:
e-mail: poverenec@narodnapokladnica.sk
tel.: 0850 606 009

Účinnosť: 1. 9. 2019


X. Kontaktné údaje Predávajúceho

Predávajúceho možno písomne kontaktovať na adrese:

Národná Pokladnica, s.r.o.
Námestie Mateja Korvína 1
Bratislava 811 07
Slovenská republika
IČ DPH: SK2023004302

E-mail: info@narodnapokladnica.sk
Telefón: 0850 606 009 alebo 0850 606 777 – cena volania sa rovná cene miestneho hovoru resp. pri volaní z mobilnej siete cene hovoru podľa tarify Vášho operátora

XI. Sťažnosti a riešenia sporov

Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje Predávajúci prostredníctvom e-mailu info@narodnapokladnica.sk. Informáciu o vybavení podnetu zašle Predávajúci na e-mailovú adresu Kupujúceho. Sťažnosti je tiež možné riešiť telefonicky alebo písomne na Kontaktných údajoch Predávajúceho podľa týchto VOP.

Vzájomné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim rieši príslušné súdy Slovenskej republiky a Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.

Kupujúci ako spotrebiteľ má právo riešiť spor s predávajúcim mimosúdne. Kupujúci ako spotrebiteľ má právo v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov obrátiť sa so svojou sťažnosťou alebo návrhom na alternatívne/mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu, ktorý vznikol v súvislosti právnym vzťahom medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na Slovensku obchodnú inšpekciu (e-mail: adr@soi.sk, webové sídlo: http://www.soi.sk) alebo Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) (e-mail: info@sospotrebitelov.sk, webové sídlo: http://www.sospotrebitelov.sk), ako na subjekty alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Na podanie návrhu na mimosúdne riešenie sporu z kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom webových stránok „online“ možno tiež použiť platformu pro riešenie sporov on-line prevádzkovanú Európskou Komisiou na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Iné možnosti riešenia sporu nie sú existenciou týchto alternatívnych možností a spôsobov dotknuté.

XII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci plní svoje zákonné povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 10/2004 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a jeho činnosť podlieha puncovej kontrole.

Vzájomné zmluvné vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa spravujú výhradne slovenským právnym poriadkom a podliehajú slovenskej jurisdikcii.

Kúpne zmluvy sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP meniť a dopĺňať. Prípadné zmeny a doplnky VOP sa nebudú vzťahovať na už uzatvorené kúpne zmluvy.

V Bratislave dňa 1. 10. 2021

Príloha 1: Formulár pre odstúpenie od zmluvy - k stiahnutiu vo formáte PDF tu.